Провідний турецький банк
в Україні

Депозит «Багатій»

Депозит «Багатій» дозволить Вам одночасно заощадити і примножити кошти завдяки капіталізації відсотків на Вашому депозитному рахунку.

валюта

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ (В МІСЯЦЯХ)*

Term of the deposit (months)*


3

6

9

12

18

UAH

  17,00 річних 

  17,25 річних 

  16,00 річних 

  16,00 річних 

  14,50 річних 

USD

0,01 річних

1,75 річних

2,00 річних

2,25 річних

2,75 річних

EUR

0,01 річних

1,25 річних

1,50 річних

1,75 річних

2,00 річних

  Сплата відсотків

наприкінці терміну

  Interest payment

at the end of the term

  Капіталізація відсотків 

так, щомісячно

  Interest capitalization

yes , monthly


Мінімальна сума вкладу Minimum deposit amount

UAH

100 000,00

Додаткові ставки , якщо сума дорівнює/перевищує:

1 000 000

UAH

+0,50 % річних


40 000

USD

+0,25 % річних


USD

3000,00** 

35 000

EUR

+0,25 % річних


EUR

3 000,00**

Нестандартний строк депозиту

У випадках, коли строк депозиту за вимогою клієнта відрізняється від вищевказаних стандартних строків, застосовується відсоткова ставка, передбачена для меншого з найближчих стандартних строків (наприклад, якщо строк депозиту 100 днів, надається відсоткова ставка за 3 міс., якщо 55 днів - за 1 міс.)Часткове зняття депозиту

немає

Non-standard deposit terms

In case the term of deposit demanded by client is different from the abovementioned standard terms, the interest rate for the least of nearest standard terms is used (for example, if deposit term is 100 days, interest rate for 3 months is given; if 55 days - 1 month interest rate is given)


Partial withdrawal

no


Досторокове розірвання договору

немає


Withdrawal before maturity

no

Умови поповнення депозиту "Багатій"

Conditions of replenishment of "Become Rich" deposit

1. Поповнення можливе не пізніше ніж за 3 місяця до закінчення строку дії депозиту
Replenishment is possible not later than 3 months before the maturity date of deposit agreement
2. Мінімальна сума поповнення депозиту: 15 000,00 грн / 500,00 дол.США / 500,00 Євро
Minimum amount of deposit replenishment is 15 000,00 UAH / 500,00 USD / 500,00 EUR


Право поповнення

так


Right to replenish

yes* При укладенні договору можливість обрання автоматичної пролонгації строку Договору на той же період або на період визначений Договором у випадку якщо вкладник не прийшов до банку щоб забрати вклад в кінці строку дії Договору або не надіслав до Банка відповідну вимогу про небажання пролонгувати депозит. У випадку пролонгації, буде застосована відсоткова ставка що діє згідно з дійсними тарифами Банку.

*  During making agreement it is possible to select automatic prolongation of agreement term for the same period or period specified in the Agreement in case if depositor did not come to the Bank to withdraw deposit at the maturity date of Agreement or did not send to the Bank appropriate request about unwillingness to prolongate the deposit. Interest rate which is valid according to the Bank's tarrifs on the date of prolongation will be used in case of prolongation.

** Мінімальна сума вкладу може бути меншою,  проте не нижчою за суму в іноземній валюті, що була придбана в безготівковій формі в Банку  після 21.07.2022р. в обсязі , передбаченому чинним законодавством одночасно на дату купівлі і укладання договору про розміщення придбаних коштів на депозит на строк не менше трьох календарних місяців, без права дострокового розірвання, повернення цього вкладу до закінчення строку.

** The minimum amount of the deposit may be smaller, but not lower than the amount in foreign currency that was purchased in non-cash form at the Bank after 07/21/2022. in the amount stipulated by the current legislation at the same time as on the date of the purchase and the conclusion of the agreement on placing the purchased funds on deposit for a period of at least three calendar months, without the right of early termination, return of this deposit before the end of the term


Депозитний калькулятор

ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%