Trial period of the product has expired. You can purchase the full version of the product on the site www.bitrixsoft.com. News

THE PREMIER TURKISH BANK
IN UKRAINE

Шановні акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК"!


Наглядова Рада та Правління ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (далі за текстом – «Банк») повідомляє про наступне скликання Загальних зборів Акціонерів ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (надалі – «Збори»). Дата проведення Зборів: «28» квітня 2015 року. Збори будуть прохо­дити за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака 17, офіс ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК". Початок зборів о 10.00; реєстрація Уча­сників (акціонерів): з 09.00 до 09.50 за вищезазначеною адресою.

Порядок денний Зборів:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Банку, звіту Правління Банку, звіту Ревізійної комісії Банку.
2. Затвердження річного звіту Банку.
3. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Банку та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу
4. Прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку прибутку (його частини).
5. Прийняття рішення щодо випуску акцій нової номінальної вартості.
6. Затвердження змін до статуту Банк.
7. Прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Банку.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на «22» квітня 2015 року.
Акціонери ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного Зборів з «27» березня 2015 у робочий час за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 17. Особа, відповідальна за ознайомлення з документами - Тихонов Ігор Юрійович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 663 639 573 315
Основні засоби 2 319 2 500
Довгострокові фінансові інвестиції - -
- -
Сумарна дебіторська заборгованість 2 412 1 395
Грошові кошти та їх еквіваленти 95 884 58 362
Нерозподілений прибуток 16 202 16 018
Власний капітал 139 794 139 826
Статутний капітал 88 045 88 045
Довгострокові зобов'язання 121 076 78 285
Поточні зобов'язання 201 131 127 305
Чистий прибуток (збиток) 16 202 16 018
Середньорічна кількість акцій (шт.) 88 045 88 045
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 73 65

Голова Правління Аднан Аначалі

ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%